Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.it-box.pl

 

§ 1. DEFINICJE:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.it-box.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,

 2. Regulamin –regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 3. Sprzedawca – IT-BOX Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Henryka Wieniawskiego 23, Dzierżoniów 58-200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000845417, NIP: 8822135173, REGON: 38628229, adres korespondencyjny: ul. Henryka Wieniawskiego 23, Dzierżoniów 58-200 email: sklep@it-box.pl, telefon: 74 64 55 700, wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem rejestrowym: 000571673

 4. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 6. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,

 7. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,

 9. Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
  ze Sprzedawcą,

 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  w języku polskim, dotycząca zakupu Towarów.

 12. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Towarów,

 13. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, w tym Towary z elementami cyfrowymi (z uwzględnieniem postanowień Regulaminu dotyczących Towarów z elementami cyfrowymi),

 14. Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający Treść cyfrową lub Usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie,

 15. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,

 16. Usługa cyfrowa - usługę pozwalającą na:

 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej,

 1. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę
  i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,

 2. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Towary, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,

 3. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym,

 4. Materiały - zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,

 5. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

 6. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu,

 7. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 10 Regulaminu,

 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

 9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:

 1. zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 2. zakładania i prowadzenia Konta,

 3. otrzymywania Newslettera,

 4. korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa.

 4. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów Sprzedaży oraz Zamówień.

 5. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.

 6. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o jego najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.

 7. Terminy, o których mowa w pkt. poprzednim nie dotyczą Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności. W przypadku takich Towarów Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informacje o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

 9. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w szczególności w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558§1 zdanie drugie oraz art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

 10. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, stabilne łącze, a także aktywne konto wybranej poczty elektronicznej e-mail w zakresie zamówień.

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

 2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:

 1. ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,

 2. zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,

 3. wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych,
  w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.

 4. wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie,
  tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.

 1. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

 2. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

 3. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

 4. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

 6. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

 1. naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,

 2. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,

 3. zamieszczaniem w Sklepie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.

 1. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA.

 1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@it-box.pl.

 

 

 

§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie:

 1. w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie – Kupujący powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Towary do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,

 2. poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie – Kupujący powinien dodać Towary do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,

 3. na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@it-box.pl w dowolnym momencie - Kupujący powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, które Towary mają być objęte Zamówieniem,

 4. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną na numer tel.: 74 64 55 700 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00 - Kupujący powinien w rozmowie telefonicznej wskazać, które Towary mają być objęte Zamówieniem.

 1. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym. W przypadku Zamówienia złożonego w sposób wskazany w lit. d punktu poprzedzającego, w wiadomości e-mail Kupujący otrzymuje link aktywacyjny, którego kliknięcie przez Kupującego potwierdza złożenie Zamówienia i umożliwia przyjęcie go do realizacji.

 2. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

 3. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. 17:00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.

 4. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego Konsumentem do momentu wysyłki Towaru.

 5. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi od 1 do 7 dni roboczych, z uwzględnieniem pkt 7 i 8 niniejszego paragrafu.

 6. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.

 7. W razie braku dostępności Towaru, Kupujący jest o tym informowany, a następnie może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia wskazanego w pkt. 6 niniejszego paragrafu, albo zrezygnować z zamówionego Towaru lub z całości Zamówienia.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 7 Regulaminu.

§ 6. PŁATNOŚCI.

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

 2. Sprzedawca nie stosuje profilowania cen wobec Kupujących.

 3. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto
  i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy Towaru, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.

 4. O całkowitej cenie za Towary objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

 5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym w wypadku płatności, o których mowa w § 6 ust. 6 lit. b, c i d Kupujący jako Dowód Zakupu otrzyma paragon fiskalny lub fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail, jeżeli Kupujący wyrazi taką chęć i zaznaczy odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia.

 6. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Towary:

 1. płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,

 2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,

 3. płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,

 4. płatność za pośrednictwem platform internetowych PayU - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,

 5. płatność za pobraniem – Zamówienie jest wysyłane niezwłocznie z uwzględnieniem § 5 pkt 6 i 8 Regulaminu,

 6. internetowa płatność ratalna realizowana przy pomocy systemu ratalnego Santander Consumer Finanse S.A., z siedzibą ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław, NIP: 8981011992, REGON: 930695605, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094876, kapitał zakładowy 20 000 000,00 zł (opłacony w całości).

 1. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. b-d punktu poprzedzającego, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 7 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 2. W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 3. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6 lit. f tj. płatności w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Santander Consumer Finanse S.A.

 4. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których mowa w pkt 6 lit. d niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:

 1. PayU dostępnej na stronie www.payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012.


§ 7. DOSTAWA.

 1. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Towarów:

 1. odbiór osobisty zamówionych Towarów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą pod adresem: 58-200 Dzierżoniów, ul. Diorowska 8

 2. dostarczenie Towarów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską,

 3. odbiór zamówionych Towarów w paczkomacie.

 1. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wysyłki Towaru poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 3. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

 4. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy,
  o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu.

 5. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 

§ 8. REKLAMACJA.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, w razie braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Kupującemu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Towar jest zgodny z Umową, w przypadkach wskazanych w art. 43b Ustawy. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się także do reklamacji Towarów z elementami cyfrowymi.

 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może zażądać jego naprawy lub wymiany. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Towaru i Zamówienia, opis i data powstania wady Towaru oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru.

 3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Reklamacje należy składać:

 1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: IT-­BOX SERWIS ul. Diorowska 8, 58-200 Dzierżoniów,

 2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: serwis@it-box.pl.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację.

 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 5. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.

 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, zgodnie z pkt. 5 niniejszego paragrafu,

 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,

 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,

 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z praw opisanych w pkt. 5 niniejszego paragrafu,

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

 2. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

 3. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, o której mowa w art. 43b Ustawy jest istotny.

 4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Kupującego wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

 5. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

 

§ 9. GWARANCJA.

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją, której udziela Producent lub Sprzedawca.

 2. Okres gwarancyjny przyznany na objęty gwarancją Towar wynosi maksymalnie do 24 miesięcy.

 3. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu

 4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

 

 

 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.

 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

 1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: IT­BOX SERWIS ul. Diorowska 8, 58-200 Dzierżoniów,

 2. w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: serwis@it-box.pl.

 1. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 2. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Towaru, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Towarów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

 3. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:

 1. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 3. szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 4. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

 5. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 6. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1. Ustawy.

 1. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy Ustawy.

 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami, w ich przypadku prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone – co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w §2 pkt. 11 Regulaminu.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.

 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.

 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą, a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

 4. Kupujący będący Konsumentem może:

 1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 - 069 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: http://wiih.ibip.wroc.pl/public/),

 2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. i ma zastosowanie do Umów zawartych po 1.01.2023 r. Do Umów zawartych przed 01.01.2023 r. (do 31.12.2022 r.) stosuje się regulamin dotychczasowy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - dokument zwrotu towaru

Certyfikat Ensis

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl